THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

08:05 | 16-03-2021

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển năm học 2021-2022, Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

06:49 | 27-11-2020

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển năm học 2020-2021, Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

09:39 | 06-10-2020

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển năm học 2020-2021, Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

13:36 | 06-09-2020

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển năm học 2020-2021, Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

08:49 | 28-07-2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với vị trí:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

03:35 | 16-05-2020

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển năm học 2020-2021, Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

01:57 | 26-10-2019

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển, Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

09:36 | 17-09-2019

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển, Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

TRƯỜNG QUỐC TẾ HÒA BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

03:17 | 13-05-2019

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

06:46 | 02-04-2019

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau: