Học sinh Trường Quốc tế Hoà Bình được theo dõi, chăm sóc sức khỏe tốt nhất

07:41 | 18-10-2017 1271 lượt xem

Với mục tiêu theo dõi, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho từng học sinh, vào ngày 06/10/2017, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Hòa Bình phối hợp với Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức khám sức khỏe cho 100% học sinh của trường.

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh